[Help] Giúp fix get link zing để play cho code music TGT

quangmyloc

Well-Known Member
Tình hình là mới chiều nay Zing fix chi cấu trúc mà các file get link trước đây không còn dùng được nữa. Rất mong được các bác giúp đỡ.
Xin cảm ơn trước. ( code cách đây 2 tiếng trở về trước còn get được )
PHP:
<?php
header("Content-Type: text/html; charset=UTF-8");
set_time_limit(0);
function curl_redir_exec($ch) {
  static $curl_loops = 0;
  static $curl_max_loops = 20;
  if ($curl_loops++ >= $curl_max_loops) {
    $curl_loops = 0;
    return FALSE;
  }
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, "");
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
  $data = curl_exec($ch);
  $header = null;
  $explode = explode("\n\r", $data, 2);
  if (count($explode) >= 2) {
    $header = $explode[0];
    $data = $explode[1];
  }
  $http_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
  if ($http_code == 301 || $http_code == 302) {
    $matches = array();
    preg_match('/Location.*?)\n/', $header, $matches);
    $url = @parse_url(trim(array_pop($matches)));
    if (!$url) {
      $curl_loops = 0;
      return $data;
    }
    $last_url = parse_url(curl_getinfo($ch, CURLINFO_EFFECTIVE_URL));
    if (!isset($url['scheme'])) {
      $url['scheme'] = $last_url['scheme'];
    }
    if (!isset($url['host'])) {
      $url['host'] = $last_url['host'];
    }
    if (!isset($url['path'])) {
      $url['path'] = $last_url['path'];
    }
    $new_url = $url['scheme'] . '://' . $url['host'] . $url['path'];
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $new_url);
    return curl_redir_exec($ch);
  } else {
    $curl_loops = 0;
    return $data;
  }
}
function get_by_curl($url, $post = null) {
  $ch = curl_init($url);
  $header[0] = "Accept: text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,";
  $header[0] .= "text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5";
  $header[] = "Cache-Control: max-age=0";
  $header[] = "Connection: keep-alive";
  $header[] = "Keep-Alive: 300";
  $header[] = "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7";
  $header[] = "Accept-Language: en-us,en;q=0.5";
  $header[] = "Pragma: "; // browsers keep this blank.
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  if ($post != '') {
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);
    $news = curl_exec($ch);
  } else {
    curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)');
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, 'http://www.google.com');
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, "gzip,deflate");
    curl_setopt($ch, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
    if (ini_get('open_basedir') == '' && ini_get('safe_mode' == '')) {
      curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, $l);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
      $news = curl_exec($ch);
    } else {
      $news = curl_redir_exec($ch);
    }
  }
  curl_close($ch);
  return $news;
}
$link = "http://mp3.zing.vn/bai-hat/".$_GET['link'].".html";
$html = get_by_curl($link); 
preg_match('#id="_strNoAuto" value="(.*?)"#', $html,$xml);
$html2 = get_by_curl($xml[1]); 
preg_match('#<urlSource>(.*?)</urlSource>#', $html2,$mp3);
header("Location: ".$mp3[1]);
?>
 
Last edited by a moderator:

doanvantoan

Well-Known Member
không phải do code đâu. zing bị tai nạn nên đang nhập viện thôi :3
 
Last edited by a moderator:
Mình dùng code cậu Văn Toàn vẫn get được mà. Album, video cũng tốt, lúc chiều vẫn đc, nghe bạn nói, mình thử lại vẫn đc mà!
 
Last edited by a moderator:
Khuyến mãi vps
Top