My Blog

Khắc Nam

Thẻ: upgrade MariaDB 5

Nâng cấp upgrade MariaDB 5 lên MariaDB 10

1: Trước khi thực hiện backup data an toàn bằng lệnh sau   cp -R /var/lib/mysql /var/lib/mysql-backup 2: Tạo file cài đặt mariadb mới với lênh sau . . vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo 3: Chèn vào nội dung . [mariadb] name = MariaDB baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1.12/centos7-amd64 gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB gpgcheck=1 4 : nhấn lưu bằng lệnh :wq 5 : […]

My Blog © 2017 Frontier Theme