My Blog

Khắc Nam

Thẻ: kiểm tra phiên bản hệ điều hành vps centos

Lệnh kiểm tra các thông số VPS Linux CentOS

Lệnh kiểm tra CPU: cat /proc/cpuinfo Lệnh theo dõi CPU: top -c Lệnh kiểm tra hệ điều hành: uname -a Lệnh kiểm tra phiên bản hệ điều hành: cat /etc/redhat-release Lệnh kiểm tra Ram: free -m Lệnh kiểm tra HDD: df -h Lệnh kiểm tra tốc độ đọc ghi HDD: dd if=/dev/zero of=1GB.tmp bs=1024 count=1M […]

My Blog © 2017 Frontier Theme