My Blog

Khắc Nam

Thẻ: bản quyền cloud linux

Kích hoạt bản quyền Cpanel+CloudLinux (Active License Cpanel+CloudLinux)

+ Để active license Cloudlinux ta chỉ cần chạy 2 lệnh sau: yum install rhn-setup –enablerepo=cloudlinux-base /usr/sbin/clnreg_ks –force Kích hoạt bản quyền Cpanel/Whm . /usr/local/cpanel/cpkeyclt

My Blog © 2017 Frontier Theme