How To Reset Root Password On CentOS 7

The way to reset the root password on centos7 is totally different to Centos 6. Let me show you how to reset root password in CentOS 7. 1 – In the boot...

Kích hoạt bản quyền Cpanel+CloudLinux (Active License Cpanel+CloudLinux)

+ Để active license Cloudlinux ta chỉ cần chạy 2 lệnh sau: yum install rhn-setup --enablerepo=cloudlinux-base /usr/sbin/clnreg_ks --force Kích hoạt bản quyền Cpanel/Whm . /usr/local/cpanel/cpkeyclt

301 redirect htaccess old domain to new domain

RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.example.com RewriteRule ^(.*)$ http://example.net/$1

Hướng dẫn cài đặt WHM/Cpanel trên CentOS 7

WHM (WebHostManager) là một trong một hệ thống cho phép bạn quản lý đơn giản tất cả những gì trên máy chủ Web của bạn, giao diện dễ sử dụng cung cấp...

Cài đặt php-mcrypt centos 7

For for CentOS , Scientific Linux , and Oracle Linux The php-mcrypt package is available from RPMforge and EPEL repositories. Add the repository to the server and install the package using the yum utility: yum install epel-release Then, install the php-mcrypt module: yum install php-mcrypt

Installing mod_pagespeed

Let’s add it by creating the following file: vi /etc/yum.repos.d/google-mod-pagespeed.repo Add the following code block to it: name=google-mod-pagespeed baseurl=http://dl.google.com/linux/mod-pagespeed/rpm/stable/$basearch enabled=1 gpgcheck=0 yum install mod-pagespeed

Nâng cấp upgrade MariaDB 5 lên MariaDB 10

1: Trước khi thực hiện backup data an toàn bằng lệnh sau   cp -R /var/lib/mysql /var/lib/mysql-backup 2: Tạo file cài đặt mariadb mới với lênh sau . . vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo 3: Chèn vào nội dung...