My Blog

Khắc Nam

Kích hoạt bản quyền Cpanel+CloudLinux (Active License Cpanel+CloudLinux)

+ Để active license Cloudlinux ta chỉ cần chạy 2 lệnh sau: yum install rhn-setup –enablerepo=cloudlinux-base /usr/sbin/clnreg_ks –force Kích hoạt bản quyền Cpanel/Whm . /usr/local/cpanel/cpkeyclt

Hướng dẫn cài đặt WHM/Cpanel trên CentOS 7

WHM (WebHostManager) là một trong một hệ thống cho phép bạn quản lý đơn giản tất cả những gì trên máy chủ Web của bạn, giao diện dễ sử dụng cung cấp cho khách hàng những tiện ích mạnh mẽ nhất để kiểm soát tất cả các chức năng. Hệ thống này cũng giúp bạn cập […]

Nâng cấp upgrade MariaDB 5 lên MariaDB 10

1: Trước khi thực hiện backup data an toàn bằng lệnh sau   cp -R /var/lib/mysql /var/lib/mysql-backup 2: Tạo file cài đặt mariadb mới với lênh sau . . vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo 3: Chèn vào nội dung . [mariadb] name = MariaDB baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1.12/centos7-amd64 gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB gpgcheck=1 4 : nhấn lưu bằng lệnh :wq 5 : […]

My Blog © 2017 Frontier Theme