My Blog

Khắc Nam

Lệnh kiểm tra các thông số VPS Linux CentOS

Lệnh kiểm tra CPU:

cat /proc/cpuinfo

Lệnh theo dõi CPU:

 top -c

Lệnh kiểm tra hệ điều hành:

uname -a

Lệnh kiểm tra phiên bản hệ điều hành:

cat /etc/redhat-release

Lệnh kiểm tra Ram:

free -m

Lệnh kiểm tra HDD:

df -h

Lệnh kiểm tra tốc độ đọc ghi HDD:

dd if=/dev/zero of=1GB.tmp bs=1024 count=1M conv=fdatasync

The Author

Khắc Nam

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

My Blog © 2017 Frontier Theme