My Blog

Khắc Nam

3 bước Cài đặt ssl miễn phí trên apache ssl let’s encrypt centos

Enable the EPEL repository first by typing

  yum install epel-release

Now that you have access to the extra repository, install all of the required packages by typing:

yum install httpd mod_ssl python-certbot-apache

Install ssl .

certbot --apache -d example.com -d www.example.com

The Author

Khắc Nam

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

My Blog © 2017 Frontier Theme